Tack för att du vill använda Cruited! Vi förstår att användarvillkor ibland kan kännas lite tunga att läsa. Men de handlar bland annat om hur vi hanterar dina personuppgifter, så ta en stund för att läsa igenom dem. Tack!

Om du har några frågor eller vill veta mer om våra tjänster eller om användarvillkoren, ta gärna kontakt på kontakt@cruited.com.

Dessa allmänna användarvillkor uppdaterades senast den 19 december 2017.
Nedanstående allmänna användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och Next Big Thing AB.

1. Avtalets parter och tillämpningsområde

1.1 Cruited.com ägs och drivs av företaget Next Big Thing AB, 556901-3369. Next Big Thing AB innehar F-skattsedel och har sitt säte i Stockholm, Stockholms län med adress Tranebergsvägen 78, 167 44 Bromma. Next Big Thing AB kan även kontaktas via e-post: kontakt@cruited.com och per telefon: 08-559 18 880.

1.2 Dessa allmänna användarvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller i förhållandet mellan Next Big Thing AB och den som har registrerat ett användarkonto eller gjort en beställning på cruited.com (nedan “Du”, “Din”, “Dina”, “Dig”, ”Kunden”). Användarvillkoren är tillämpliga då Du använder de tjänster som tillhandahålls på cruited.com och fortsätter, om inte annat sägs i Användarvillkoren, att gälla så länge Du har ett användarkonto på cruited.com.

1.3 Du är medveten om och samtycker till att Du alltid är avtalspart i förhållande till Next Big Thing AB och att Användarvillkoren är tillämpliga i samtliga fall då Du använder tjänster på cruited.com. Det gäller även om Du inte själv har betalat priset för aktuell tjänst, t.ex. då Du får tillgång till tjänsten genom ditt fackförbund eller annan organisation som Du är medlem i. Även om priset för tjänsten betalats av tredje man är Du ändå bunden av Användarvillkoren. Det ska observeras att Next Big Thing AB inte är bundet av villkor som gäller mellan Dig och tredje man, t.ex. villkoren hos Ditt fackförbund.

2. Allmänt om tjänsterna på cruited.com

2.1 Du är medveten om och samtycker till att tjänsterna på cruited.com kan komma att förändras från tid till annan. Befintliga tjänster kan också komma att upphöra och nya tjänster tillkomma.

2.2 Cruited.com tillhandahåller inte någon lagringstjänst. Next Big Thing AB har ingen skyldighet att lagra, underhålla eller tillhandahålla information som Du eller annan lämnat till Next Big Thing AB eller som kommit till genom Ditt användande av cruited.com, eller på liknande sätt, i vidare mån än vad som uttryckligen anges i Användarvillkoren eller i de särskilda villkor som gäller för respektive tjänst.

2.3 Du är medveten om och samtycker till att Next Big Thing AB samarbetar med externa företag och/eller konsulter för att kunna tillhandahålla tjänsterna på cruited.com. Det gäller t.ex. drift av webbplatsen, betalning och utförandet av tjänsten.

3. Registrering

3.1 För att kunna använda tjänsterna på cruited.com krävs registrering av ett användarkonto på cruited.com. Vid registreringen ombeds Du att fylla i uppgifter om giltig e-postadress samt önskat lösenord, alternativt skapa ett konto genom en tredje part såsom t.ex. LinkedIn. I samband med registreringen bekräftar Du också att Du tagit del av och godkänt innehållet i Användarvillkoren. Efter genomförd registrering skickas automatiskt ett mail med inloggningsuppgifter till den e-postadress som Du uppgett.

3.2 Endast person som fyllt 18 år har rätt att registrera sig på och använda cruited.com. Det är inte tillåtet att registrera fler än ett användarkonto per person. Det är inte heller tillåtet att uppge felaktiga eller falska uppgifter vid registreringen eller skapa ett användarkonto på cruited.com för någon annan än sig själv. Next Big Thing AB ser mycket allvarligt på försök till identitetsstöld och liknande och sådana försök kan komma att polisanmälas.

4. Nöjd-Kund-Garanti

Next Big Thing AB tillhandahåller en Nöjd-Kund-Garanti innebärande att Du som själv betalat för tjänster på cruited.com, men av någon anledning är missnöjd, kan häva köpet och få betalningen åter. En förutsättning för att få ta sådan garanti i anspråk är att Du inom sju (7) dagar från köptillfället framställer sådan begäran per e-post till kontakt@cruited.com.

5. Reklamation och preskription

Vill Du efter den tid som avses i paragraf 4 (Nöjd-Kund-Garanti) åberopa att utförd tjänst är felaktig eller försenad ska Du underrätta Next Big Thing AB om detta inom skälig tid, och senast inom tre (3) månader, efter det att Du märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Om Du reklamerar för sent förlorar Du rätten att åberopat felet (preskription). Reklamationer framförs per e-post till kontakt@cruited.com

6. Personuppgifter

6.2 I samband med användning av Tjänsten anger Du vissa personuppgifter. De flesta uppgifter är frivilliga att ange. Next Big Thing AB behandlar Dina personuppgifter med största försiktighet och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Du har rätt att få del av den information som Next Big Thing AB har registrerat om Dig. Du har även rätt att begära att den information som Next Big Thing AB har registrerat om Dig ska raderas. Sådan begäran, liksom önskemål om att få del av information om registrerade personuppgifter eller återkallelse av lämnat samtycke enligt denna bestämmelse, ska framföras till Next Big Thing AB skriftligen per e-post till kontakt@cruited.com. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Next Big Thing AB. Personuppgiftsombud är Erik Fors-Andrée.

6.1 Du samtycker till att Next Big Thing AB samlar in, lagrar, bearbetar och använder sådana personuppgifter som Du eller annan lämnat till Next Big Thing AB eller som kommit till genom Ditt användande av cruited.com och som behövs för att Next Big Thing AB ska kunna fullgöra sina åtaganden mot Dig eller som är av nytta för att utveckla, förbättra eller utvärdera tjänsterna och trafikflödet på cruited.com.

6.3 Next Big Thing AB har också rätt att självt använda Dina personuppgifter, eller överföra dessa till tredje man, för marknadsanalyser, demografiska studier, marknadsföring och liknande ändamål. Next Big Thing AB har inte rätt att sälja vidare Dina personuppgifter.

6.4 Du är medveten om och samtycker till att Next Big Thing AB kommer att överföra Dina personuppgifter till Next Big Thing AB:s samarbetspartners. Beroende på var Next Big Thing AB:s samarbetspartners verkar i varje enskilt fall, kan det förekomma att personuppgifterna överförs till annat land.

6.5 Utlämnande av Dina personuppgifter till tredje man i andra fall än de som angivits ovan (t.ex. till en arbetsgivare vid en rekryteringsprocess) förutsätter att Du aktivt har godkänt det.

6.6 Next Big Thing AB:s rättigheter enligt denna bestämmelse gäller utan begränsning i tiden.

7. Förfogande över material från Dig

7.1 Du behåller äganderätten till det material som Du översänt till Next Big Thing AB. Du samtycker dock till att Next Big Thing AB, självt eller genom tredje man, för marknadsföringsändamål eller för att utveckla tjänsterna på cruited.com, får förfoga över allt sådant material som Du skickat till Next Big Thing AB. Om materialet används för sådant ändamål förbinder sig Next Big Thing AB att anonymisera informationen så att det inte föreligger någon överhängande risk för att Du identifieras av tredje man.

7.2 Rätten att förfoga över material från Dig innefattar rätt att framställa exemplar av materialet, helt eller delvis, och göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik.

7.3 Du efterger alla krav på ersättning från Next Big Thing AB eller tredje man för sådana förfoganden som avses i denna bestämmelse. Next Big Thing AB:s rättigheter enligt denna bestämmelse gäller utan begränsning i tiden.

8. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

8.1 Du informeras härmed om att konsumenter har fjorton dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet om den aktuella tjänsten ingås.

8.2 Du är medveten om och samtycker till att beställd tjänst i varje enskilt fall börjar utföras så snart Next Big Thing AB mottagit Din beställning och att det i sin tur innebär att ångerrätt inte gäller.

9. Pris och betalning

9.1 Beställd tjänst utförs till det pris som framgår i tjänsten och på cruited.com vid tiden för beställningen.

9.2 Betalning sker i förskott och genom användande av något av de betalsätt som Next Big Thing AB erbjuder vid tiden för beställningen. Next Big Thing AB har rätt att vänta med att börja utföra beställd tjänst till dess att Next Big Thing AB erhållit betalning. Kortbetalning sker på ett säkert, snabbt och enkelt sätt genom tredje part. Kommunikationen till tredje part går via en krypterad direktförbindelse (https).

10. Krav rörande material från Dig

Du garanterar att Du innehar alla nödvändiga rättigheter till det material som Du översänder till Next Big Thing AB. Innehållet får inte göra intrång i någon annans rättigheter, såsom annans upphovsrätt, varumärkesrätt eller firmarätt eller annan typ av immateriell rättighet och innehållet får inte heller på något annat sätt vara lagstridigt. Det gäller såväl text- som bildmaterial.

11. Immateriella rättigheter och obehörig användning

11.1 Next Big Thing AB äger alla upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter hänförliga till cruited.com. Detsamma gäller alla rättigheter till källkod och annan information och allt material som finns på eller avser cruited.com.

11.2 Cruited.com får endast användas för avsett ändamål. Det är inte tillåtet att distribuera, exploatera eller använda information i Tjänsten. Det är inte heller tillåtet att modifiera, skapa härledningar av, dekompilera eller på annat sätt extrahera eller identifiera källkod som avser cruited.com. Det är inte heller tillåtet att försöka kringgå på webbplatsen förekommande tekniska skyddsåtgärder eller att använda cruited.com för kommersiella ändamål.

12. Friskrivning

12.1 Next Big Thing AB kan av naturliga skäl inte garantera att användande av tjänsterna på cruited.com leder till önskad effekt (t.ex. Att Du får sökt anställning eller uppdrag). Om önskad effekt uteblir efter det att Du använt tjänst på cruited.com är det alltså inte något som Next Big Thing AB kan hållas ansvarig för. Vidare är Du medveten om att tjänsterna på cruited.com är komplexa och lämnar utrymme för individuella bedömningar i varje enskilt fall samt att det kan förekomma fel i material som Du erhåller från Next Big Thing AB.

12.2 Du ansvarar själv för innehållet i material och annan information som Du översänt till Next Big Thing AB. Next Big Thing AB är inte skyldigt att kontrollera riktigheten i information från Dig.

12.3 Du är medveten om och accepterar att driften av cruited.com, och därmed också Din tillgång till tjänster på webbplatsen, kan komma att störas av förhållanden utanför Next Big Thing AB:s kontroll, såsom driftstörningar, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, avbrott i telekommunikationer, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning hos Next Big Thing AB eller hos någon av Next Big Thing AB:s samarbetspartners. Next Big Thing AB kan därför inte lämna några som helst garantier rörande webbplatsens funktion och tillgänglighet. Next Big Thing AB kan inte heller hållas ansvarig för driftstörningar eller liknande som påverkar webbplatsens funktion och tillgänglighet.

12.4 Du är medveten om och accepterar att fullgörandet av beställd tjänst kan komma att förhindras eller försenas på grund av sådana förhållanden som angetts i föregående punkt. Om så är fallet har Du rätt att kräva att erlagt förskott ska betalas tillbaka. Några ytterligare påföljder kan Du dock inte göra gällande mot Next Big Thing AB.

13. Ändringar i Användarvillkoren

13.1 Du är medveten om och godkänner att Next Big Thing AB kan komma att ändra innehållet i Användarvillkoren utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Din skyldighet att själv hålla dig informerad om de Användarvillkor som gäller vid var tid.

13.2 Ändringar får bindande verkan mot Dig när de publicerats på cruited.com.

14. Partsbyte

Next Big Thing AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren och Din beställning till tredje man. Du har inte rätt att utan Next Big Thing AB:s uttryckliga samtycke överlåta dina rättigheter enligt Användarvillkoren till tredje man.

15. Avtalsbrott, ansvar och ansvarsbegränsning

15.1 Om Du bryter mot Användarvillkoren står det Next Big Thing AB fritt att vägra att fullgöra Dina beställningar och att avsluta Ditt användarkonto på cruited.com. Next Big Thing AB har dessutom rätt till ersättning från Dig för eventuell skada som Dina avtalsbrott medfört, eller kommer att medföra, för Next Big Thing AB. Du åtar dig att hålla Next Big Thing AB skadelöst för det fall Dina avtalsbrott medför att tredje man framställer ersättningskrav mot Next Big Thing AB. Skadeståndet ska försätta Next Big Thing AB i samma ekonomiska position som om Dina avtalsbrott inte hade ägt rum.

15.2 Next Big Thing AB är skyldigt att ersätta skada (förlust) hos Dig som orsakats av Next Big Thing AB genom grov vårdslöshet och som beror på fel i utförd tjänst eller annat avtalsbrott. Ansvaret är begränsat till direkta förluster, i form av utgifter hos Dig, och är till beloppets storlek begränsat till maximalt 100 000 kronor. Next Big Thing AB är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekta förluster, såsom inkomstförlust, utebliven vinst, förlorad omsättning, ränteförlust, förlust av data, prisskillnad och liknande.

15.3 Denna bestämmelse utgör en heltäckande (exklusiv) reglering av parternas skadeståndsansvar.

16. Rätt att neka beställning utan att avtalsbrott föreligger

Next Big Thing AB förbehåller sig rätten att, utan att behöva ange skäl, och utan att det medför ansvar för Next Big Thing AB, fritt neka beställningar och Din vidare användning av tjänster på cruited.com. Det sagda gäller även om Du inte har begått något avtalsbrott.

17. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren, eller del av sådan bestämmelse, anses ogiltig, ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dessas helhet är ogiltiga utan i stället ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Användarvillkoren, skälig jämkning av Användarvillkoren ske.

18. Lagval och tvistelösning

18.1 Användarvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. I händelse av tvist mellan Dig och Next Big Thing AB ska svensk rätt tillämpas fullt ut avseende alla frågor som rör tvisten och förhållandet mellan parterna. Inte i något avseende ska utländsk rätt tillämpas. Tjänsterna på cruited.com är utformade mot bakgrund av svensk rätt och Next Big Thing AB kan inte garantera att tjänsterna överensstämmer med annat lands lagstiftning.

18.2 Om tvist skulle uppkomma mellan parterna ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom diskussion och i samförstånd. Om det inte går ska tvisten istället avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Du informeras om att konsumenter enligt svensk rätt även har rätt att få en tvist med en näringsidkare prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

19. Cookies

I tjänsten och på webbplatsen cruiited.com används så kallade cookies, en liten textfil som sparas i Din dator när Du besöker webbplatsen. Detta görs för att identifiera webbläsare som unika användare, och för att öka användarvänligheten på sidan. Cookies möjliggör också att tjänsten ”kommer ihåg” Dina val i varje steg. Genom cookies kan Next Big Thing AB också t.ex. se hur många som besöker webbplatsen och föra statistik över detta.

Du kan i din webbläsare stänga av möjligheten för tjänsten att spara cookies. Detta görs via säkerhetsinställningarna i den webbläsare Du valt. Om Du väljer att stänga av cookies kan dock funktionaliteten i Tjänsten och på webbplatsen fungera sämre. Du kan också radera sparade cookies-filer i din dator.