Dessa Villkor uppdaterades senast den 9 juli 2013.

Dessa Villkor reglerar förhållandet mellan å ena sidan Mofe AB:s (“Mofe AB”, “vi”) tjänst cruited.com inklusive dess information (“Tjänsten”) och å andra sidan användaren av Tjänsten (“användaren”, “du”). Genom att använda Tjänsten godkänner du som användare dessa villkor och är införstådd med att de kan ändras av oss utan tidigare avisering.

Köpvillkor

Betalning sker i förskott enligt vid var tid gällande prislista och genom vid var tid gällande betalmedel.

Du ger ditt samtycke till att fullgörandet av den tjänst vi erbjuder påbörjas omgående efter din beställning och att ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen därför inte gäller.

Vi förbehåller oss rätten att neka köp eller användning av tjänsten om vi anser att det finns giltigt skäl till detta. Vi förbehåller oss också rätten att annullera köp.

Ansvarsbegränsning

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och vi kan inte lämna några garantier. Du förstår och accepterar att (a) fel kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte kan användas; (b) det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla en felfri Tjänst samt att vi inte kan utfästa att göra det; (c) det material som du tar emot när du använder Tjänsten kan innehålla fel; (d) Tjänsten kan påverkas av omständigheter utanför vår kontroll; och (e) att vi inte har något ansvar för förseningar eller misslyckanden avseende t.ex. att tillgängliggöra granskningen av din jobbansökan eller annan information.

Du accepterar att vi får uppdatera och ändra Tjänsten från tid till annan. Du accepterar att vi kan bestämma och ändra regler och begränsningar rörande Tjänsten och användningen av denna.

Personuppgifter

När du registrerar ett användarkonto på Tjänsten ombeds du att fylla i uppgifter om namn och e-postadress. I nästa steg kan du välja att ladda upp din jobbansökan för att få en granskning. Du anger då information om vilket jobb du söker och hos vilken arbetsgivare samt laddar upp dina ansökningshandlingar och annan information du anser relevant. Dessa uppgifter, tillsammans med dina aktiviteter på vår webbplats och uppgifter som behövs för betalning, lagras i en databas hos oss eller någon av våra underleverantör. Dina uppgifter lämnas inte ut till andra parter förrän du själv aktivt godkänt det, till exempel för att bli kontaktad av arbetsgivare vid en bemannings- eller rekryteringsprocess. Vår hantering och behandling av personuppgifter sker alltid enligt PUL (personuppgiftslagen). För mer information om PUL, klicka här.

Genom att registrera dig till Tjänsten ger du ditt samtycke till att vi samlar in, lagrar, bearbetar och använder din personliga information för att tillhandahålla tjänsterna på webbplatsen, samt för marknadsundersökningar (inklusive interna demografiska studier). Samtycket gäller tills du antingen återkallar samtycket, 24 månader har gått efter att du avslutat ditt konto, eller Mofe AB avslutat ditt konto på grund av brott mot våra villkor. Vi förbehåller oss rätten att spara information i anonymiserat skick även efter detta.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till oss. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du enligt 28 § personuppgiftslagen också begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Rättigheter

Tjänsten tillhandahålls endast för privat, icke-kommersiellt bruk. Tjänsten får inte användas för något annat syfte (exempelvis publicering eller kopiering). Du får inte på något sätt överföra någon typ av rätt i Tjänsten, eller på annat sätt distribuera, exploatera eller använda Tjänsten. Du får inte heller skapa ett verk som härleder från Tjänsten eller företa reverse engineering, ej heller företa dekompilering eller på annat sätt försöka upptäcka källkod i Tjänsten eller kringgå tekniska skyddsåtgärder avseende Tjänsten. Obehörigt eller förbjudet användande av Tjänsten eller dess innehåll kan leda till ansvar och/eller straffrättsligt åtal enligt lag. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som förekommer i Tjänsten (inklusive design, utseende och känsla, s.k. “look and feel”) och allt material eller innehåll som är en del av Tjänsten ska ses som Mofe AB:s egendom eller våra licensgivares egendom. Genom att ge oss material, såsom en jobbansökan, ger du oss rätt att utan begränsningar använda och exploatera sådant material eller del av detta som vi anser lämpligt. Vi har även rätt att radera, modifiera, redigera eller på annat sätt handskas med material som du skickar till Tjänsten som vi finner lämpligt. Du avstår även, i den utsträckningen gällande lag tillåter, från alla så kallade ideella rättigheter eller liknande rättigheter i sådant material.

Lagval och domstol

Tjänsten riktar sig till användare i Sverige. Vi kan inte garantera att Tjänsten överrensstämmer med annat lands lagstiftning. Svensk lag gäller för dessa Villkor. Tvist i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 


 

Cruited.com is a proposal offered by

Next Big Thing AB
ATT: Mofe AB, Tranebergsvägen 78, SE-16744 Bromma, SWEDEN
E-mail: kontakt@cruited.com
Registered in Stockholm, Sweden
Tax Number: SE556911183301
Executive Director: Erik Fors-Andrée
Telephone: +46 (0) 708 37 23 50
Bank: Nordea Bank AB (publ)